Handelingsgericht werken

Daarbij wordt uitgegaan van het versterken van positieve aspecten en het zoeken naar een aanpak die werkt om bepaalde doelen te bereiken. Binnen HGW benoemen we de onderwijsbehoeften van kinderen en vertalen deze naar het gewenste onderwijsaanbod. Daarnaast wordt ook de ondersteuningsbehoeften van ouders en leerkrachten geformuleerd. Met andere woorden: wat hebben ouders en leerkrachten nodig om het kind goed te begrijpen en te ondersteunen. 
 
Binnen HGW zijn ouders en school partners om zo te komen tot een optimale ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt partnerschap genoemd. Onder partnerschap verstaan we een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school met een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het opvoeden en onderwijzen van een kind. Het vormgeven van partnerschap vraagt om onderling vertrouwen en het respecteren van elkaars deskundigheid: de ouder als ervaringsdeskundige en de leerkracht als onderwijsprofessional.