Medezeggenschapsraad

De raad is bevoegd aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kenbaar te maken. Verder heeft de MR nog een aantal bijzondere bevoegdheden; in sommige gevallen adviesrecht, in andere instemmingsrecht.
Dit betreft bijvoorbeeld: 
- fundamentele wijzigingen in de organisatie van ‘t Startblok;
- vaststellen van het vakantierooster;
- diverse beleidsbepalingen en wijzigingen.
 
De WSKO kent een overkoepelend medezeggenschapsorgaan, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen van de MR of wilt u de notulen van een vergadering nalezen? Stuurt u dan een mail naar: mr@startblok.wsko.nl of neem contact op met Ester Zwinkels, voorzitter van de MR: ester.zwinkels@gmail.com

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR) is:

Namens de ouders/verzorgers:               Namens het team: 
Ester Zwinkels (voorzitter) Charlotte Brabander
Angela Valentin Caroline Stolk
Marinka Albers Lindy Stoorvogel
Richard Verbeek Nathalie Dickhoff