'tStartblok

Social Media Protocol

Inleiding 
 
Op ’t Startblok zijn wij ons ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van onze leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden, zoals o.a. omwonenden en relaties als bijvoorbeeld de gemeente.  
 
Social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube enz.) bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van ‘t Startblok.  
 
Van belang is echter wel te beseffen, dat je met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen kunt schaden. Om deze reden vragen wij alle betrokkenen bewust met social media om te gaan.  
 
Wij vinden het essentieel dat, net als bij communicatie in de normale wereld, de school en de gebruikers van social media de reguliere fatsoensnormen in acht nemen en de mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. De school vertrouwt erop dat teamleden, ouders, leerlingen en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media.  
 
Voorlopig hebben we ervoor gekozen om alleen Facebook als extra communicatiemiddel in te zetten naast de website, het Nieuwsblok, e-mail en de Klasbord app.
 
 
In dit protocol hebben we onze uitgangspunten vastgelegd.  
 
 
Richtlijnen gebruik Facebook op ‘t Startblok  
 
Basisschool ’t Startblok gebruikt Facebook als aanvulling op de schoolwebsite met als doel actuele informatieverstrekking, verhoging van de ouderparticipatie, profilering en marketing. Met name speciale activiteiten en acties waarbij (ook) mensen worden uitgenodigd de school te bezoeken, zijn geschikt om via Facebook te worden gepromoot. 
 
 
Via een jaarlijks formulier vraagt de school toestemming van ouders voor het publiceren van foto’s van aan school gerelateerde situaties op Facebook. 
 
 
Over het plaatsen van foto’s op de website, in het Nieuwsblok en op Facebook zijn in het Privacyreglement afspraken gemaakt. 
 
 
De foto’s van schoolactiviteiten die op de website dan wel de Facebook pagina van de school geplaatst worden, worden gemaakt door leerkrachten, of personen die hiervoor door of namens de school zijn gevraagd. 
 
 
Het is ouders en betrokkenen toegestaan om bij (binnen- of buitenschoolse) activiteiten en festiviteiten foto’s te maken.
Hen wordt wel gevraagd uitsluitend foto’s van hun eigen kinderen te maken en alleen deze foto’s op hun eigen Facebook pagina te plaatsen. 
 
Op Facebook plaatsen we geen foto’s van individuele kinderen, alleen foto’s van kinderen in groepsverband. Bij de foto’s noemen we geen namen. 
 
 
Als er meer foto’s zijn, wordt verwezen naar de website. Ook voor deze foto’s gaan we ervan uit, dat deze alleen op de eigen Facebook pagina verschijnen, als het een foto van alleen het eigen kind betreft.  

 
Een van de leden van de PR-commissie is beheerder van de Facebook pagina. Deze persoon plaatst artikelen en foto’s volgens de gemaakte afspraken. 
 
 
Ook ouders kunnen door middel van een zogenaamde ‘tag’ berichten plaatsen op de Facebook pagina van school. Daarop vindt een screening plaats.
Per geval wordt bekeken of deze voldoet aan de richtlijnen van de school. De school behoudt het recht om ‘tags’ die niet passen bij de uitgangspunten van school te verwijderen. 
 
 
De school vermijdt een discussie met mensen op Facebook, liever gaan we met elkaar in gesprek. Mocht dit aan de orde zijn, dan zal de school per situatie bekijken of mensen rechtstreeks aangesproken kunnen worden. 
 
 
We behouden het recht om ongepaste reacties (bijvoorbeeld ongepast taalgebruik) te verwijderen. We gaan negatieve reacties niet uit de weg, als deze maar opbouwend bedoeld zijn. 
 
 
De school blijft Facebook zien als een extra communicatievorm naast de door ’t Startblok gehanteerde communicatiemiddelen zoals: de website, het Nieuwsblok, de Klasbord app en e-mail. 
 
 
De school is van mening dat Facebook geen vervanging is voor eerder afgesproken regels op het gebied van communicatie (denk hierbij aan ziekmeldingen en aanvragen voor verlof). 
 
  
Vriendschapsverzoeken worden in principe geaccepteerd. De school behoudt het recht om verzoeken te weigeren of vrienden te verwijderen. 
 
 
School ‘tagt’ mensen niet, Facebook is bedoeld voor iedereen. 
 
 
Facebook is niet bedoeld voor het stellen van vragen, we geven er de 
voorkeur aan dat de vragen aan de leerkracht/directie wordt gesteld. 
 
 
 
 
Achtergrondinformatie  
 
Bedenk dat... 
 
 
… het gebruik van social media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en jouw bericht staat direct online. 
 
 
… online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en geluid en niet alleen voor dat ene moment. 
 
 
… je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde auteurs-, beeld- en citaatrecht. Het is verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. Schending van deze wet kan een boete opleveren. 
 
 
… sociale omgangsvormen online net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Dit geldt voor zowel schoolbesturen, directies en onderwijspersoneel als voor ouders en leerlingen.