'tStartblok

Website Protocol

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door WSKO Basisschool ‘t Startblok. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.

 

Doelstelling van de website

De website van de school heeft als doel ieder die daar belangstelling voor heeft te informeren over het wel en wee van ‘t Startblok.

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids en de jaarkalender van de RK Basisschool ’t Startblok. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat o.a. uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, de verschillende groepen, enzovoorts. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daartoe is o.a. een fotogalerij op de site aanwezig. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school (het Nieuwsblok) op de site gepubliceerd. Via het tabblad ‘kinderen’ bieden we links aan naar sites die interessant kunnen zijn voor kinderen. Voor de inhoud van deze sites is de school niet verantwoordelijk.

De webbeheerder is Corine van Koppen, administratief medewerker van de school. Onder haar verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst. In bepaalde gevallen wordt eerst overlegd met de directie voordat tot publicatie op internet wordt overgegaan.

 

Werkwijze

Leerkrachten, leerlingen of ouders die werkstukjes, foto’s of informatie op de website, of in het Nieuwsblok willen plaatsen, kunnen dit aanleveren bij de webmaster.Het besluit tot plaatsing is te allen tijde voorbehouden aan de webmaster en bij afwezigheid de directie

 

Privacy

Natuurlijk willen we de privacy van elke betrokkene bij onze school  waarborgen.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een schrijven, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze website en het feit dat daarop foto’s van kinderen worden geplaatst.

Wij vragen de ouders aan het begin van het schooljaar schriftelijk toestemming voor publicatie op internet van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto's met daarop hun kinderen. De ouders kunnen deze instemming ook weer schriftelijk intrekken. De webbeheerder verzamelt de namen van de ouders die geen toestemming hebben verleend en plaatst deze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkjes en/of foto's geplaatst worden. Werkjes en/of foto’s van deze kinderen worden dan niet op internet gepubliceerd. Ouders kunnen hun bezwaar uiteraard weer schriftelijk intrekken.

Bij publicatie van werkjes en/of foto’s worden geen achternamen van de kinderen vermeld. Bij publicatie van informatie zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten. Adresgegevens van hen die bij de school zijn betrokken, zullen in principe niet op internet gepubliceerd worden. Slechts met toestemming van betrokkene wordt nadere informatie gepubliceerd.

Verder kan elke betrokkene bezwaar maken tegen publicatie van informatie, werkstukjes en/of foto’s op de website waar hij/zij bij betrokken is door deze bezwaren en/of schriftelijk bekend te maken aan de school. De webbeheerder zal deze informatie, werkstukjes of foto’s dan van de website verwijderen.