Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit 10 enthousiaste moeders die helpen organiseren bij allerlei activiteiten op school. Denk aan de Koningsspelen, Kerst, Sinterklaas, Schoolfotograaf, Schoolreisje Kinderboekenweek, Musical avond enz.
We versieren de school met feestdagen, en zijn een klankbord voor de ouders. Wij vergaderen om de 2 maanden op school samen met Wilco over allerlei schoolse zaken.

Alle activiteiten vanuit de oudervereniging worden financieel mogelijk gemaakt door middel van een vrijwillige contributie, deze bedraagt voor het huidige schooljaar € 45,00. Ook zit in deze contributie de kosten van  het schoolreisje. Voor de leerlingen van groep 8 is er een bijdrage van €85,00 voor het schoolkamp. Deze kosten zijn niet vrijwillig. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Dit bedrag is per leerling en geldt voor alle leerlingen die voor Kerstmis op school zitten. Voor de kinderen die na de kerstvakantie op school komen, wordt het bedrag (per 2 maanden) bijgesteld aan de hand van de resterende activiteiten.
Mocht de ouderbijdrage voor u een financieel probleem vormen of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de penningmeester of de directie van school.

 

Jaarvergadering
Medio oktober wordt u door de oudervereniging uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen. Het bestuur legt dan verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid.
Op de agenda staan onder meer de volgende punten:
·  Jaarverslag (van vorig jaar) en verslag kascontrolecommissie
·  Notulen vorige algemene ledenvergadering
·  Begroting komend schooljaar en tevens vaststelling ouderbijdrage


Hier kunt u het jaarverslag 2022-2023 downloaden


Contactgegevens Oudervereniging

Voorzitter Meta Borsboom maurice.meta@gmail.com
Secretaresse Nathalie Boelens nathalie-boelens@hotmail.com
Penningmeester   Ellen Harteveld elharteveld@gmail.com
Lid Susan Vis marnixsuus@gmail.com
Lid Daphne Wirjoesoekarto wilcodaphne@caiway.nl
Lid Annelies Salomins schorpioen82@hotmail.nl
Lid Wilma Broch wilmaklos@hotmail.com
Lid Peggy Mulder peggymulder88@gmail.com
Lid Judith Koning justkoning@live.nl