Pabo Thomas More

Opleiding toekomstige leerkrachten
WSKO vindt het niet alleen belangrijk om kinderen goed onderwijs te bieden in een veilige leeromgeving, maar ook om voor de toekomst goed gemotiveerde en volwaardige leerkrachten op te leiden. Leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven en leraren die onderwijs maken waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast een gedegen theoretische basis, leert een leerkracht-in-spé het meest en best in de praktijk en nergens kan dat beter dan in de klas en op school zelf. Daar kan een student werken aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom biedt WSKO aan PABO-studenten, ongeacht hun leerjaar, stageplaatsen en zorgt voor een goede begeleiding en coaching die voortvloeit uit een duidelijke visie op het opleiden van leerkrachten. Naast het geven van lessen in de klas en het begeleiden van leerlingen, nemen de studenten ook deel aan andere werkzaamheden op school, zoals vergaderingen, werkgroepen en oudergesprekken. Op deze manier leren zij alle facetten van het onderwijsvak.

Samenwerking PABO Thomas More
WSKO heeft samen met zeven andere besturen een convenant afgesloten met PABO Thomas More in Rotterdam en biedt jaarlijks ongeveer vijftig studenten van deze Hogeschool een stageplaats. Er is nauw contact met Thomas More over de aanname en begeleiding/coaching van studenten.

De begeleiding van de studenten vindt plaats op drie niveaus:
• Mentoren (de leerkrachten zelf). Zij begeleiden de student in de klas.
• Opleidingscoördinator. Elke school heeft één opleidingscoördinator. Hij/zij is aanspreekpunt voor de studenten binnen de school, coördineert de stageplekken binnen de school en is tevens aanspreekpunt voor de bovenschools opleidingscoördinator.
• Bovenschools opleidingscoördinator. WSKO heeft één bovenschools opleidingscoördinator. Hij/zij zorgt voor een goede communicatie tussen PABO en opleidingscoördinator, organiseert netwerkbijeenkomsten voor opleidingscoördinatoren, fungeert als tussenpersoon bij conflicten en zorgt dat LIO-stagiaires geplaatst worden binnen WSKO.
Ook de begeleiders worden geschoold, om ervoor te zorgen dat de studenten een optimale ondersteuning krijgen tijdens hun stage.

Verwachting naar studenten
WSKO ziet studenten als collega’s en verwacht van hen dat zij initiatief nemen, kunnen reflecteren, zich aan kunnen passen aan de schoolcultuur, hun studie serieus nemen en met veel inzet en enthousiasme willen werken aan hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de leerlingen op WSKO-scholen. Gedurende de opleiding worden leerlingen uitgedaagd om hun eerder opgedane kennis en ervaringen, hun overtuigingen en handelsrepertoire voortdurend kritisch te onderzoeken, te verrijken en waar nodig bij te stellen. Studenten die dit kunnen, of in ieder geval willen leren, zijn van harte welkom bij WSKO!